Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Mikroregion Lomnicko

MIKROREGION LOMNICKO

Mikroregion LOMNICKO tvoří městys Lomnice a osm okolních vesnic:

  • Osikymikroregion
  • Synalov
  • Brumov
  • Běleč - Křeptov
  • Rašov
  • Strhaře
  • Ochoz u Tišnova
  • Zhoř

Území mikroregionu náleží k oblasti kolonizované od 13. století v návaznosti na založení tišnovského kláštera. Přirozeným centrem mikroregionu je městys Lomnice. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1265, kdy zde již stával poměrně známý hrad rodu Tasovců. Také o okolních obcích se dovídáme okolo roku 1390, kdy většina obcí náležela lomnickému panství. Pouze Běleč patřila tišnovskému klášteru a Křeptov pod pernštejnské panství.

Po stopách Járy Cimrmana aneb plahočení okolím Lomnice u Tišnova

Přírodní podmínky:

Území jsou velice pestré díky složitým geomorfologickým a geologickým poměrům. Území tvoří jihovýchodní okraj geomorfologické provincie České vysočiny, kterou zde zastupuje Hornosvratecká vrchovina (podcelek Nedvědická vrchovina, okrsek Sýkořská hornatina). Území je budováno pestrou sérií starohorních přeměněných hornin – zejména pararul, svorů a fylitů, s vložkami kvarcitů, krystalických vápenců, amfibolitů a metabazitů, v jižní části převažují ruly. Ve sníženinách jsou pevné horniny překryté nezpevněnými sedimenty, zejména hlínami a písky.

Sýkořská hornatina:

Nadmořská výška 368 – 700 m n.m. je součástí Nedvědické vrchoviny a tvoří ji rozsáhlá horská klenba s plošným středem, na okraji s hlubokými údolími přítoku řeky Svratky a Svitavy. Nejvyšším bodem je Sýkoř (702 m n.m.). Vrcholové partie jsou tvořeny izolovanými skalními výstupy s typickým mrazovým zvětráním.

Téměř celé území mikroregionu přísluší do povodí řeky Svratky, pouze katastr obce Zhoř spadá do povodí řeky Svitavy. Hlavním tokem území je potok Besének pramenící v lesích severovýchodně od Brumova.

Pro mimořádné estetické i přírodní kvality byly na území mikroregionu vyhlášeny dva přírodní parky, Přírodní park Svratecká hornatina a Přírodní park Lysicko.

Přírodní park Svratecká hornatina:

Přírodní park svratecká hornatina zasahuje do tří okresů – Žďár nad Sázavou, Blansko, Brno-venkov a zaujímá téměř celé území Lomnicka.

Svratecká hornatina je reliéfově nejčlenitější částí Českomoravské vrchoviny. Je to výrazně kopcovitá krajina okolo zářezu řeky Svratky a jejich přítoků. Vyznačuje se pestrou, většinou maloplošnou mozaikou lesů, luk, pastvin a polí, často členěných rozptýlenou dřevinnou vegetací. Jedním z působivých rysů této krajiny jsou ovocné sady a zahrady, doplňující většinu zdejších vesnic i samot. Lomnicko je nejjižnější částí přírodního parku, která se vyznačuje největší druhovou rozmanitostí. Setkáváme se zde se společenstvy 2. až 5. vegetačního stupně od teplomilných doubrav až po horské bukové javořiny ve vrcholové části Sýkoře. Z desítek vyskytujících se chráněných a ohrožených druhů rostlin lze uvést sněženku před jarní, bleduli jarní, měsíčnici vytrvalou, řeřišnici trojlistou, prstenec májový, sleziník hadcový a plavuň pučivou. Z živočišných pak čápa černého, výra velkého, krkavce velkého, ledňáčka říčního, rejsce černého, užovku hladkou, zmiji obecnou a raka říčního. O velkém bohatství Lomnicka svědčí i skutečnost, že právě zde bylo vyhlášeno nejvíce maloplošných chráněných území.

Hustá síť vyznačených turistických cest a stezek poskytuje dostatek příležitostí k pěkným vycházkám a výletům.

Turistickou zajímavostí je Stezka Járy Cimrmana vedoucí z náměstí v Lomnici okolo hájovny pod Sýkořem.

Přírodní park Lysicko:

Přírodní park Lysicko zaujímá část Českomoravské vrchoviny v západní polovině okresu Blansko. Mikroregion Lomnicko do něho zasahuje svou nejvýchodnější částí, katastrem Zhoře a částí i Rašova. Hranice přírodního parku je v terénu dobře patrná. Reliéf je zde méně rozmanitý než ve Svratecké hornatině. Vyvýšeniny jsou oblejší, údolí mělčí a převýšení je menší. Celkový ráz krajiny působí klidněji. Hlavní krajinářské hodnoty území Přírodního parku Lysicko spočívají v harmonické kulturní krajině s velkou pestrou strukturou využití, s vysokým zastoupením lesních porostů, s ekologicky hodnotnými segmenty různých vegetačních formací.

Ostatní:

Rozloha mikroregionu : 5.668,40 ha, rozloha lesních porostů 51,82% území mikroregionu.

Počet obyvatel k 1.1.2004: 2.460 obyvatel

Hustota zalidnění: 43,4 obyvatel/km2 (průměr v ČR je 130 obyvatel/km2).

Mikroregion je právnickou osobou ustanovenou v souladu se Zákonem o obcích č.128/2000 Sb., § 49 až 53. Mikroregion nebo též svazek obcí vzniká pro ucelenou oblast vymezenou přírodními, historickými, technickými či jinými pojícími prvky. Mikroregion vznikl 22. prosince 2004. Cílem a důvodem založení je koordinovaný společný postup rozvoje venkovských sídel Lomnicka v oblasti územního plánování, péče o vzhled obcí, o životní prostředí, k podpoře společenského a kulturního života, vytváření vhodného podnikatelského prostředí, vytváření podmínek pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a navazujících služeb a ke společné propagaci území.