Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Obecně závazné vyhlášky obce Osiky

OZV č.1/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení různých akcí

OZV č.1/2020, provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.3/2020, o místních poplatcích

Směrnice obce Osiky

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o odměňování a náhradách č. 1

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2011, o stanovení sazeb odměn ...

Ostatní dokumenty obce Osiky

Řád veřejného pohřebiště Osiky

Zásady ochrany osobních údajů

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBECNÍCH VÝDAJŮ

kniha došlých faktur 1-8-2019.pdf

kniha došlých faktur 1-6-2018.pdf

Kniha došlých faktur 2017.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2016.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2015.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2014.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách